BTL-08 L

Електрокардіограф BTL-08 L - сучасний 12-ти канальний ЕКГ апарат для використання в кардіологічних відділеннях і спеціалізованих клініках. Електрокардіографи «лінії L» пропонуються в декількох конфігураціях, що дозволяє підібрати модель, яка оптимально підходить для вирішення клінічних завдань кожного лікувального закладу.

Збільшена продуктивність. Всі апарати оснащуються великим сенсорним екраном, що дає можливість виводити 12 відведень ЕКГ під час проведення процедури. Кожне відведення відбивається окремою кольоровою гамою. Занесення паспортних даних та основних параметрів здійснюється алфавітно-цифровою клавіатурою, регулювання налаштувань самого дослідження проводиться сенсорними кнопками. Така організація робочого процесу дозволяє збільшити потік пацієнтів при збереженні якості дослідження.

Якість і надійність. Якість контакту кожного електрода відбивається на екрані монітора. Система цифрових фільтрів гарантує якісну реєстрацію електричної активності серця без будь-яких наведень і артефактів. Після проведення дослідження видаються усереднені значення ЕКГ, аналіз і коротка інтерпретація отриманих даних.

Сучасні технології. Апарат має сучасний інтерфейс зв'язку, що дозволяє легко підключатися до різних цифрових носіїв, персональних комп'ютерів і загальнолікарняної мережі. Пакет програмного забезпечення CardioPoint-ECG легко адаптується до різних оперативних систем. Інтерфейс має просту і зрозумілу структуру. Використання сучасних цифрових технологій дає можливість повністю пристосувати апарат до робочих процесів будь-якого відділення.

Зниження поточних витрат. Економічна ефективність забезпечується широким модельним рядом апаратів. Користувач може вибрати конфігурацію, яка економічно вигідна. Апарат ЕКГ «лінії L» може видруковувати результати, як через вбудований, так і зовнішній принтер. Тип вбудованого принтера можна вибрати при замовленні приладу.


Прилад BTL-08 LC Plus BTL-08 LC BTL-08 LT Plus BTL-08 LT
Екран 8.4″ кольоровий сенсорний екран 5.7″ кольоровий сенсорний екран
Розміри екрана 171 × 128 мм 118 × 89 мм
Роз­діль­на здат­ність 640 × 480 точок
Кла­віа­тура ком­бі­но­ва­на алфа­віт­но-циф­рова і функ­ціо­наль­на, сен­сорні кнопки екрана
Кон­такт елек­тро­дів інди­ка­ція контакту кожного елек­тро­да
Інтер­фейс RS 232, USB, LAN (опція), WiFi (опція)
Розміри 407 × 312 × 146 мм 407 × 312 × 125 мм 407 × 312 × 146 мм 407 × 312 × 125 мм
Приб­лиз­на вага 5.9 кг 5.7 кг 5.9 кг 5.7 кг
Принтер    
Ши­ри­на па­піру 210 мм
Тип па­пі­ру рулон, факсовий, z-образна A5, z-образна A4 / A4-офісний папір
Тип друку термо / зов­ніш­ній стру­ме­не­вий або ла­зер­ний принтер
Швид­кість друку па­перу 5, 10, 25, 50 мм/сек
Об­роб­ка сиг­налу    
Кіль­кість ка­на­лів 12
Кіль­кість від­ве­день 12
Від­об­ра­жені від­ве­ден­ня 3, 6, 12
Друк від­ве­день 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3,&4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2
Пе­ре­дача в ав­то­ма­тич­но­му режимі реаль­ний час / син­хрон­но
Ви­зна­чен­ня кар­діо­сти­му­ля­то­ра так (спе­ціа­лі­зо­ва­на ІС)
Чутливість 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ
Збе­ре­же­ні за­пи­си (10-сек записи) 250 (мінімум), 400 (стан­дарт­но)
Довгі записи ЕКГ 1 від­ве­ден­ня / 2 від­ве­ден­ня 10/10 хв.
Цифрові фільтри    
Адап­тив­ний ме­ре­же­вий фільтр 50–60 Гц
Фільтр м'я­зо­вих ар­те­фак­тів 35, 25 Гц
Філь­три базової лінії 0.05 (3.2 с), 0.11 (1.5 с), 0.25 (0.6 с), 0.50 (0.3 с), 1.50 (0.1 с), сплайн
Авто­ма­тич­ні філь­три авто­адап­тив­ний
Про­фі­лі ко­рис­ту­ва­чів    
Кіль­кість про­фі­лів в авто­ма­тич­но­му і руч­но­му ре­жи­мі не обмежено
Кіль­кість про­фі­лів в ре­жи­мі за­пи­су ЕКГ не обмежено
Короткий огляд доступних опцій    
Ді­аг­нос­ти­ка (вклю­чає: усе­ред­нен­ня, аналіз, текстову інтер­пре­тацію) опція
Під­клю­чен­ня до ПК з про­грам­ним за­без­пе­чен­ням BTL CardioPoint-ECG опція
Ерго­мет­рія з про­грам­ним за­без­пе­чен­ням BTL CardioPoint-Ergo опція
Wi-Fi, LAN з'єднання з ПК опція
Технічні характеристики    
Живлення 100–230 В, 50–60 Гц
Час­тот­ний діа­па­зон 0.05–170 Гц
Шум кван­ту­ван­ня 3.9 мкВ
Розрядність АЦП 13 біт
Частота дис­кре­ти­зації 2000 Гц
Ви­зна­чен­ня кар­діо­сти­му­ля­то­ра 100 мксек / спе­ціа­лі­зо­ва­на ІС з функ­цією вияв­лен­ня частоти 40000 Гц
Ді­на­мі­чний діа­па­зон 15.9 мВ
Напруга поляризації ± 400 мВ
Макс.діапазон вхідної напруги ± 5 В
Вхідний опір 20 Мом
Кое­фі­цієнт ослаб­лен­ня син­фаз­но­го сигналу 100 дБ
Ємність акку­му­ля­то­ру авто­ма­тич­ний ре­жим: до 50 роз­дру­кі­вок,
руч­ний ре­жим: до 35 хв.друку,
режим очі­ку­ван­ня: до 120 хви­лин
Час зарядки приблизно 4-6 годин (при повній розрядці)
Є питання? Телефонуйте +38(044) 234-48-28 +38 (044) 234-36-28
Є питання? Телефонуйте +38(044) 234-48-28 +38 (044) 234-36-28